25.01.2021 Ἑορτασμός τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος στό Ἱερό Μετόχι τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων

19.01.2021 Ἀγρυπνία Θεοφανείων 2021
19/01/2021
15.02.2021 Πανήγυρις Παναγίας Κεχαριτωμένης
15/02/2021

 

Μέ μεγάλη εὐλάβεια τελέσθηκε τήν  Κυριακή 24 Ἰανουαρίου 2021 στό Ἱερό Μετόχι τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων στήν Νέα Ἰωνία Ἀττικῆς, ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ προστάτης Ἅγιος τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους.

Τό πρωΐ τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μετ’ ἀρτοκλασίας, ἐνῶ τό ἀπόγευμα ὁ ἱερομόναχος Ἰωσήφ Ξενοφωντινός παρουσία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν Πρωτοχρονιάτικη πίτα τοῦ Συλλόγου.

Δεῖτε ἐδῶ τό σχετικό φωτογραφικό ὑλικό:

https://www.filoixenofontos.gr/ortasmos-to-sioy-xenof-ntos-sto-ero-metochi/

 

Ἀκολουθεῖ τό μήνυμα τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, πρός τά μέλη τοῦ Συλλόγου:

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα.
Ἡ ἄπειρος ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νὰ ἑορτάσουμε καὶ φέτος τὰ κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας, τὴν ἐνσάρκωσι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Ἀκόμη μᾶς ἄνοιξε τὴν πύλη ἑνὸς νέου ἔτους τῆς χρηστότητός Του, χαρίζοντάς μας τὴν προοπτικὴ νέων ὁραμάτων γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ καθενός μας.
Ἐφέτος ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Συλλόγου μας, λόγῳ τῆς μεγάλης δοκιμασίας ποὺ διέρχεται ὁ πλανήτης μας μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, γίνεται σὲ κλειστὸ κύκλο. Ὅμως ἡ καταφυγή μας στοὺς Ἁγιορείτες Πατέρες, ὅπου σήμερα συναχθήκαμε, ἀποτελεῖ ἀταλάντευτη πίστι στὴ δύναμι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν Μυστηρίων Αὐτῆς.
Ὁ μέγας Προφήτης Δαβὶδ ἀναφέρει στοὺς Ψαλμούς του «οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράττεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν». Βλέπουμε λοιπὸν πὼς ἡ πίστις μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἐλπίδα καὶ στὴν ἀφοβία, γιατὶ ὑπάρχει ἡ βεβαιότης ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μεθ ̓ ἡμῶν καὶ ἔχοντας τὴν θεϊκὴ κάλυψη πορευόμεθα ἐν σωφροσύνη, ὑπακούοντας στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου «ἀποκρύβηθι μικρὸν ἕως ἂν παρέλθη ἡ ὀργή». Ἡ αὐτοπροστασία εἶναι καθῆκον μας, ποὺ ἐξασφαλίζει ἐμᾶς καὶ προστατεύει τὸ περιβάλλον μας. Γι ̓ αὐτό, ὅλα «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν» νὰ γίνονται.
Ἡ παροῦσα δοκιμασία πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσῃ καὶ γιὰ μία ἄλλη σοβαρὴ ἐπιδημία ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴν ἀνθρωπότητα· τὴν ἐπιδημία τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀποστασίας, τῆς ἀθεΐας! Δὲ γνωρίζω ἂν ἡ ἀγωνία μας νὰ ἀποφύγουμε τὸν ἰὸ τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν ἀποφυγὴ τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ. Ἡ ἁμαρτία μᾶς ἀπειλεῖ μὲ πνευματικὸν θάνατο, ὅμως τὸ ἐμβόλιον κατὰ τῆς ἁμαρτίας ὑφίσταται ἀπ ̓ αἰώνων, μᾶς τὸ ἐχάρισε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Ἐσταυρωμένος, ποὺ μᾶς ἐξαγόρασε μὲ τὸ Πανάγιον Αἷμα Του καὶ διὰ τῆς μετανοίας μᾶς παρέχει ἄφεσι ἁμαρτιῶν καὶ συγχώρησι πλημελημμάτων.
Μέσα στὴν παραζάλη ποὺ προκαλεῖ ἡ διαταραχὴ τοῦ τρόπου ζωῆς μας, μὲ τοὺς ἀποκλεισμοὺς καὶ τὶς συνέπειές των, ἡ πίστις στὸ Σωτήρα Χριστὸ εἶναι ἡ δύναμις ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν ποικίλων δυσκολιῶν.
Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, τῆς ὁποίας τοῦ Κτίτορος τὴν μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα, ἀπευθύνομαι εὐχητικῶς εἰς ὅλα τὰ μέλη τοῦ εὐαγοῦς Συλλόγου «Ὁ Ὅσιος Ξενοφῶν» καὶ σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἀδιαλείπτως δεόμεθα εἰς τὸν Ἁγιώνυμον Τόπον μας γιὰ ὅλους ἐσᾶς καὶ γιὰ τὸν κόσμον ἅπαντα. Θαρσεῖτε ἀδελφοί, ἀγωνίζεσθε, ἐλπίζετε εἰς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα καὶ ἡ ἀγάπη Αὐτοῦ θὰ εἶναι μαζί μας.
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα παρὰ Κυρίου.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος                                                                                                                            Ἀρχιμ. Ἀλέξιος
καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.