IMG 4447
16.11.2023 Πανήγυρις Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου.
16/11/2023
IMG 7880
ἉΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2024
16/03/2024
IMG 4447
16.11.2023 Πανήγυρις Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου.
16/11/2023
IMG 7880
ἉΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2024
16/03/2024

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023

ὑπὸ Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος

Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχή ἐγενήθη ἐπί τοῦ ὤμου αὐτοῦ καί καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὀς σύμβουλος, Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.» (Ἠσ. 9, 6)

Τό προφητικό μάτι του Ἠσαΐα μᾶς ἀποκάλυψε, πρό αἰώνων, τό μέγα γεγονός καί Μυστήριο πού ἑορτάζει τίς ἡμέρες αὐτές ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος.

Ὅλες οἱ ἀναφορές τοῦ Μεγάλου Προφήτου, στό πρόσωπο τοῦ νέου παιδίου, μαρτυροῦν τίς ἅγιες ἰδιότητες τοῦ Θείου βρέφους, πού ταπεινά γεννήθηκε στό ἀπέριττο σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.

Τό θεοδέγμον σπήλαιο γίνεται οὐρανός˙ ἀγγελικός κόσμος καί οὐράνιο φῶς τό περιβάλλουν καί ὑπερκόσμιες φωνές ἀναγγέλουν στό ἀνθρώπινο γένος ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ»!!

Προσκυνηταί τοῦ Θείου Βρέφους ὁ κόσμος τῶν Ἀγγέλων, τῶν ἀνθρώπων ἐκπρόσωποι οἱ ταπεινοί βοσκοί τοῦ τόπου, πού ἔκθαμβοι ἔζησαν τήν θεία φανέρωσι, ἀλλά καί τῶν σοφῶν τῆς ἐποχῆς πού ἔσπευσαν ἀπό τήν Ἀνατολή, ἀκολουθοῦντες τό σημεῖο τοῦ οὐρανοῦ τόν θεῖο ἀστέρα, γιά νά προσφέρουν στόν Μέγα γεννηθέντα ἄρχοντα τοῦ Ἰσραήλ τά πολύτιμα δῶρα τους, ἀλλά καί τό σέβας τον καρδιῶν τους.

Χριστούγεννα! Ἑορτή χαρᾶς, εἰρήνης καί ἐλπίδος! Ὁ ἐρχομός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀνέτρεψε τήν πορεία τοῦ τότε κόσμου. Τά μηνύματα τῆς ταπεινώσεως, τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης ἔδωσαν νέα πνοή στόν κόσμο τῆς πλάνης καί τῆς κακοδαιμονίας, πού κυριαρχοῦσε τίς ἡμέρες ἐκεῖνες!

Ὁ Χριστός ἀναδείχθηκε «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» πού φώτισε τά σκότη τῆς εἰδωλολατρείας καί ἀνέδειξε τόν ἀνθρωπισμό, τήν συγχώρησι, τήν χριστιανική ἀρετή τῆς ἀγάπης, τήν σωτηρία, πού κατορθοῦται διά τοῦ Χρι­στοῦ, μέσῳ τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας.

Ὁ Παράκλητος, τόν ὁποῖον ἀπέστειλε μετά τήν Θεία Του Ἀνάληψη στόν κόσμο, μᾶς ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ πνευματική ὁδός καί τροφός, πού μᾶς χαράζει καί διατρέφει στήν πορεία μας πρός τήν αἰώνια χαρά!

Μετά 2023 ἔτη, ἀπό ἐκείνη τή μεγάλη νύχτα τῶν Χριστουγέννων, ξαναζοῦμε τά γεγονότα σάν σημερινά!

«Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου» ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας, ἕνα γεγονός τόσο ἀρχαῖο καί τόσο σύγχρονο καί τόσο ἐπίκαιρο.

Ἄς ἀκολουθήσουμε, ἀδελφοί μου, τήν δοξολογητική παρουσία τοῦ Ἀγγελικοῦ κόσμου, τήν ταπεινή προσκύνησι τῶν ποιμένων καί τῶν μάγων, ἀλλά καί τῶν ἀναρίθμητων προσκυνητῶν τοῦ γένους μας, πού ἔκλιναν γόνυ πίστεως, ἀγάπης καί μετανοίας, ἐνώπιον τοῦ «Μεγάλης Βουλῆς Ἀγγέλου, Θεοῦ ἰσχυροῦ, πατρός τοῦ μέλλοντος αἰῶνος”.

Στίς ἡμέρες μας, πού ἐξωεκκλησιαστικες δυνάμεις προσπαθοῦν νά ἀνατρέψουν τίς ἀξίες πού ἀποκάλυψε ὁ Σωτῆρας Χριστός γιά τή σωτηρία μας καί καθιέρωσε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καί ἡ ἁγία παράδοση αἰώνων τῶν θεοφόρων πατέρων μας, ἄς ἀντισταθοῦμε εἰρηνικά μέ τήν στερεότητά μας στίς πνευματικές ἀρχές τῆς πίστεώς μας καί μέ τό φωτεινό παράδειγμά μας, πού θά ἀντλεῖ δύναμιν ἐξ ὕψους, ἀπό τήν ἁγία ταπείνωση καί τήν τελεία ἀγάπη τοῦ Δεσπότου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Χρόνια πολλά, ὑγιεινά, εἰρηνικά καί εὐφρόσυνα ἐπ̓ εὐκαιρίᾳ τῶν ἁγίων ἡμερῶν τοῦ δωδεκαημέρου!

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος

καὶ οἱ σὺν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.