24.12.2021 Ἑόρτιο μήνυμα Χριστουγέννων

16.11.2021 Πανήγυρις Ἀνακομιδῆς Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου
16/11/2021
4.3.2022 ΤΑΠΕΙΝΗ ΔΕΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΜΕΜΟΥ ΕΝ ΟΥΚΡΑΝΙᾼ
04/03/2022

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος

Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου

 

Τὴν ἅγια νύκτα τῶν Χρι­στου­γέννων, ἀκούστηκε ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος ἀπὸ πλῆθος στρατιᾶς Οὐρανίου: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη»! καὶ στὴν συνέχεια τὸ ἀγγελικὸ μήνυμα στοὺς ταπεινοὺς ποι­­μένες: «Ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ…» !

Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ οἱ ἀγγελο­φάνειες αὐτὲς πλημμύρισαν τὶς καρ­διὲς τῶν ἀνθρώ­πων μὲ Φῶς, χαρά, εἰρήνη, ἀγάπη καὶ ἐλπίδα… Ὁδήγησαν τὴν ἀνθρω­πό­τητα, ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ποιμένων καὶ τῶν μάγων, στὸ ταπεινὸ σπήλαιο, ὅπου ἀντίκρυσαν καὶ προσκύνη­σαν «παιδίον ἐσπαρ­γανω­μένον, κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ»!

Τὸ «παιδίον» αὐτὸ θὰ ἦταν «εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον»! «Πτῶσιν», γιατὶ ἡ λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν μπο­ροῦσε νὰ εἰσχωρήσῃ στὸ Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπή­σεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ· «ἀνάστασιν», γιατὶ ἡ πίστη εὕρισκε δι᾿ Αὐτοῦ τὴν λύτρωση, τὸν ἀγιασμό, τὴν σωτηρία!

Ἡ Ἐκκλησία μας ἑτοιμάζεται νὰ ὑποδεχθεῖ καὶ πάλι τὸν Γεννηθέντα Σωτῆρα Χριστόν. Μέσα ἀπὸ τὸ ἱερὸ σπήλαιο καὶ τὴν φάτνη ἀναδύεται ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου, ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή· εἶναι ἡ Ἐλπίδα ποὺ μᾶς ἀναγεννᾶ· εἶναι ἡ Ἀγάπη ποὺ μᾶς βγάζει ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ἐκδικήσεως καὶ τοῦ μίσους· εἶναι ἡ Εἰρήνη ποὺ καταπραΰνει τὶς καρδιές μας· εἶναι ἡ Λύτρωση ποὺ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὸν ζυγὸ τῶν ἁμαρτιῶν μας· εἶναι ἡ Σωτηρία ποὺ μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ πονηροῦ πνεύματος καὶ μᾶς εἰσάγει στὴν Βασιλεία τῆς Οὐρανίου χαρᾶς καὶ Εἰρήνης· εἶναι ὁ ἁγιασμὸς ποὺ μᾶς τελειοῖ ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ προορισμένες νὰ φθάσουμε στὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν», στὴν κατὰ χάριν Θέωση, ποὺ εἶναι ὁ προορισμός μας καὶ τὸ ποθούμενο.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

ἂς μὴ ἀναλισκόμεθα ἀπὸ τὶς μέριμνες τῆς καθημερινότητος, οὔτε ἀπὸ τὴν ἀγωνία καὶ τὴν ἀκαταστασία τῆς παγκοσμίου ἐπιδημίας, καὶ τὶς ποικίλες εἰδήσεις ποὺ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν ἀπὸ τὴν ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς. Ἡ Ἐλπίς πάντων τῶν περά­των τῆς γῆς, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἦλθε στὸν κόσμο, καὶ ἔρχεται καὶ πάλι, γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει μὲ τὴν θεία Του ἐνσάρκωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἐπιβάλλουμε στὴν ἀνθρωπότητα, καὶ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν ἀληθῆ αἰώνια ζωή, ποὺ εἶναι ἡ γνώση καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς.

Ἂς μετανοοῦμε στὴν προσωπική μας ζωή.

Ἂς προσκυνήσουμε τὴν ἁγία Γέννηση τοῦ Δεσπό­του Χριστοῦ.

Ἂς ἐκζητήσουμε τὸ ἔλεος τοῦ δι᾿ ἡμᾶς σαρκω­θέντος, παθόντος καὶ Ἀναστά­ντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν καθένα μας προσωπικῶς, γιὰ τὴν πατρίδα μας, γιὰ τὴν οἰκουμένη ὁλόκληρη.

Δεχθῆτε ἀπὸ τὴν Ἁγιώνυμη Πολιτεία μας καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ Ἀδελφότητά μας τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς γιὰ ὑγεία καὶ ψυχικὴ εἰρήνη καὶ σωτη­ρία, καὶ ὅπως τὸ νέον ἔτος 2022 ἀποβῇ φορέας θείων δωρεῶν καὶ εὐλογιῶν, καὶ τῆς πολυποθήτου εἰρήνης.

Δεκέμβριος 2021

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος,

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.