24.12.2022 Ἑόρτιο μήνυμα Χριστουγέννων

Ἱερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων 2022
20/10/2022
07.01.2023 Χριστούγεννα στην Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος
07/01/2023
Ἱερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων 2022
20/10/2022
07.01.2023 Χριστούγεννα στην Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος
07/01/2023

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022

ὑπὸ Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος

Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου

Ἐνῶ τὰ πολεμικὰ τραύματα καὶ οἱ πολλαπλὲς παγκόσμιες κρίσεις καὶ ἀπειλὲς μᾶς τρομοκρατοῦν, ἀκούγεται ἀπὸ τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, τὶς ἡμέρες αὐτές, ὁ θριαμβευτικὸς ὕμνος τῆς νίκης τοῦ Φωτὸς κατὰ τοῦ σκότους!

Μᾶς καλεῖ ἡ ἁγία Μητέρα μας, ἡ Ἐκκλησία, νὰ ἀπεγκλωβιστοῦμε ἀπὸ τὶς ἀπέλπιδες σκέψεις τῶν συγχρόνων δεινῶν καὶ προβλημάτων καὶ νὰ ἑορτάσουμε τὸ γεγονὸς τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς χαρᾶς, ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ»!

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε!

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!

Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε»!

Δόξα, ὑπάντησις καὶ ἀνύψωσις οἱ συνέπειες τῆς λαμπρᾶς ἑορτῆς, τοῦ μοναδικοῦ καὶ ὑπερφυσικοῦ γεγονότος τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ!

Νὰ δοξολογήσουμε μὲ εὐγνωμοσύνη τὸν φιλάνθρωπο Πατέρα ἡμῶν, τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, διότι «λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ» διὰ τῆς ἀποστολῆς τοῦ Μονογενοῦς Αὐτοῦ Υἱοῦ εἰς τὸν κόσμον «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόλληται, ἀλλ᾿ ἔχει ζωὴν αἰώνιον».

Δοξολογία μὲ τὸ πλῆθος τοῦ Ἀγγελικοῦ κόσμου, ποὺ τὴν νύκτα τῶν Χριστουγέννων ὕμνησαν τὸν Κύριον, ψάλλοντες τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη»!

«Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσωμεν πάντες» στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μᾶς προτρέπει ὁ θεῖος Χρυσόστομος.

Ἡ ὑπάντησις συντελεῖται μὲ τὴν μετοχή μας στὸ δεῖπνο τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ὅταν μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσερχόμεθα γιὰ νὰ λάβουμε «Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον».

Ἀκόμη, συναντοῦμε στὸν Κύριον, ἐλεώντας τοὺς ἀδυνάτους καὶ πτωχοὺς ἀδελφούς μας, συγχωρώντας τοὺς ἀδικήσαντας ἡμᾶς, προσευχόμενοι γι᾿ αὐτοὺς ποὺ μᾶς καταδιώκουν καὶ ἀντιπαθοῦν!

Αὐτὴ ἡ πνευματικὴ πορεία τῆς δοξολογίας, τῆς προσεγγίσεως τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ συγχωρητικότητα, μᾶς ὑψώνει καὶ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν συγκαταβαίνοντα Σωτῆρα Χριστό, «σύσσωμοι καὶ σύναιμοι» Χριστοῦ γενόμεθα οἱ πιστοὶ μετέχοντες στὴν θεία Εὐχαριστία!

Τὸ «μυστήριον ξένον καὶ παράδοξον» γίνεται προσιτὸ καὶ πανδόξαστο ὅταν μὲ πιστεύουσα καρδία καὶ ἐλπίδα βεβαία καὶ ἀνυπόκριτο ἀγάπη προσέλθουμε στὸ ταπεινὸ σπήλαιο καὶ προσφέρουμε, ὅπως οἱ Μάγοι, τὰ δῶρα τῆς καρδιᾶς μας· τὴν πίστι, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἁγάπη!

«Ἡ Γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως»! Αὐτὸ τὸ Φῶς «τὸ φωτῖζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» ἂς φωτίζει καὶ τὶς δικές μας ψυχές, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν πρόγευσι τοῦ ἀπροσίτου Φωτός, τὸ ὁδηγητικὸ καὶ σωτήριο.

Ὡς τέκνα φωτός, ἂς μαρτυροῦμε περὶ τοῦ φωτὸς δι᾿ ἔργων καὶ λόγων, σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ ἀσφυκτιᾶ μέσα στὸ σκότος τῆς συγχύσεως καὶ ἀβεβαιότητος. Ἡ μαρτυρία μας αὐτὴ θὰ εἶναι παράκλησις καὶ ἐλπίδα!

Εὐλογημένα καὶ εὐφρόσυνα ἅγια Χριστούγεννα!

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος

καὶ οἱ σὺν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.