Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2022
06/03/2022
16.04.2022 «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»
16/04/2022

Μὲ ἰδιαιτέρα λαμπρότητα ἑόρτασε ἡ Ἱερὰ Μονή μας τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου, τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, καθ᾿ ἣν ὁ ἅγιος Καθηγούμενος Αὐτῆς, Γέρων ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, ἄγει τὰ σεπτά του ὀνομαστήρια.

Ἀφ᾿ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Μετὰ δὲ τὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο ἐτελέσθη ἡ Ρασοευχὴ τοῦ ἀδελφοῦ Θεοδώρου, μετονομασθέντος εἰς Συμεώνα Μοναχόν, τιμώντας ἓναν ἐκ τῶν πρώτων Κτιτόρων τῆς Μονῆς μας, Συμεώνα τὸν «Ἡγιασμένον», ὁ ὁποῖος ἠσκήθη περὶ τὸν 11ον αἰῶνα καὶ ἄφησε μνήμη ἁγίου ἀνδρός.

Ἀκολούθησε Τράπεζα καὶ τὸ εἰθισμένον κέρασμα εἰς τὸ Συνοδικὸν τῆς Μονῆς, ὅπου ὁ ἅγιος Καθηγούμενος μὲ λόγους πατρικοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀνεφέρθη εἰς τὸν βίον τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἀλεξιου.

Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, Γέροντος Ἀλεξίου, πλαισιωμένου ὑπὸ τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Παντοκράτορος, Γέροντος Γαβριήλ, καὶ ὐπὸ πλειάδος ἱερέων.

Ἀκολούθησε Πανηγυρικὴ Τράπεζα καὶ κέρασμα στὸ Συνοδικὸν τῆς Μονῆς, ὅπου ὁ Γέροντας Ἀλέξιος εὐχαρίστησε ἅπαντας τοὺς παρευρισκομένους διὰ τὸν κόπο των νὰ ἔλθουν εἰς τὸν παρόντα ἑορτασμόν, παροτρύνοντας αὐτοὺς εἰς ἔντονον καὶ ἔμπονον προσευχὴν διὰ τὴν κατάπαυσιν τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου, ποὺ μαίνεται ἐν Οὐκρανίᾳ.