ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
14/03/2023
06.05.2023 Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
06/05/2023
ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
14/03/2023
06.05.2023 Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
06/05/2023

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. κ. Ἀλεξίου

 

«Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε»!

 

Ὅλο τὸ θαυμαστὸ Μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καθορίζει τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ καθενός μας.

Τὸ Πάσχα εἶναι ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν, ποὺ οἱ πιστοὶ συμμετέχουμε μὲ εὐφροσύνη, εὐγνωμονοῦντες τὸν δι᾿ ἡμᾶς παθόντα καὶ Ἀναστάντα Κύριον, ποὺ ἄνοιξε τὴν κεκλεισμένη πύλη τῆς Ἐδέμ, τοῦ Παραδείσου, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν αἰώνια μακαριότητα.

Πάντοτε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε κοινωνοὶ θείας φύσεως, μετέχοντας στὸ μέγα τῆς θείας Εὐχαριστίας Μυστήριο. Ἐξαιρέτως, τὴν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως μὲ τὸ στόμα τοῦ μεγάλου Πατρὸς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μᾶς προτρέπει «κανεὶς νὰ μὴ φύγει πεινασμένος» ἀπὸ τὴν ἁγία Τράπεζα!

Τὸν Ἀναστάντα Χριστὸν καλούμεθα νὰ Τὸν προσκυνήσουμε ἀλλὰ καὶ νὰ Τὸν καταστήσουμε Κύριο τῶν καρδιῶν μας, μετέχοντες τοῦ ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματός Του.

Τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι ἐξυμνοῦν στοὺς οὐρανούς, καὶ ἐμεῖς οἱ πιστοὶ μετὰ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης καὶ μὲ καθαρὰ καρδία δοξάζουμε τὸν Ἀναστάντα Κύριο.

Μὲ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» χαιρετίζουμε τοὺς ἀδελφούς μας, τὶς ἡμέρες αὐτές, ἀνταποκρινόμενοι μὲ τὸν παιάνα τῆς νίκης τοῦ θανάτου:

«Ἀληθῶς ἀνέστη»!

Ζῶντες τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἂς ἐνθυμηθοῦμε τὴν προτροπὴ τοῦ θείου Ἀποστόλου Παύλου: «Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»!

Νέα ζωὴ μᾶς ἐγκαινιάζει ὁ Ἀναστὰς Κύριος, ζωὴ πίστεως, ἁγιασμοῦ, ἐλπίδος! «Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον», ὅλα καινούρια ἔγιναν, Χριστοῦ Ἀναστάντος. Ἡ πίστις, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη, εἶναι οἱ καρποὶ τῆς κανούριας πορείας μας ἐν τῷ Ἀναστάντι Σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ.

Τὰ λυπηρὰ τῆς παρούσης ζωῆς διασκεδάζονται μὲ τὴν ἀταλάντευτη πίστι στὸν Ἀναστάντα Κύριο, ποὺ εἶναι «ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς». Ἡ θλίψις, ἡ μελαγχολία, τὸ ἄγχος, ἡ ἀπελπισία, θεραπεύονται μέσῳ τῆς πίστεως, ἡ ὁποία νικᾶ τὴν ἀβεβαιότητα, τὴν ἀνασφάλεια καὶ τὰ ἀπρόβλεπτα τῆς καθημερινότητος, διότι ἀνοίγει τὴν προοπτική μας γιὰ τὰ αἰώνια, ποὺ μᾶς παρέχει ἡ θεϊκὴ ἀγάπη!

Ἔχοντες ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅλα γίνονται ἀντιμετωπίσιμα, γιατὶ προσδοκοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς λυτρώνει ἀπὸ τὶς ἀπαισιόδοξες σκέψεις.

– «Χριστὸς ἀνέστη», ἀδελφοί μου!

– «Ἀληθῶς ἀνέστη» καὶ ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα εὐφροσύνης!

Αὐτὴν τὴν θεία εὐφροσύνη εὔχομαι νὰ τὴν βιώνουμε ἐν παντὶ καιρῷ. Ἀμήν.

Μὲ πολλὲς Ἀναστάσιμες εὐχές.

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.