Βραχιόλι ἀπό ἡμιπολύτιμους λίθους
16/12/2020
Δάκρυ της Παναγίας (βραχιόλι)
19/10/2021

Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων

15 Νοεμβρίου – 25 Δεκεμβρίου

Καταχωρήστε ἤ επικολλήστε τά ὀνόματα πού θέλετε
Καταχωρήστε ἤ επικολλήστε τά ὀνόματα πού θέλετε

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Ἡ ἁγία Τεσσαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων ποὺ ἐγγίζει, μᾶς ὑπενθυμίζει καὶ πάλιν τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς ἐναν­θρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καὶ μᾶς προ­ετοιμάζει νὰ ὑποδεχθοῦμε εἰς τὰς καρδίας μας τὸν Σωτῆρα καὶ Εὐεργέτη Θεόν.

Κάθε φορὰ ποὺ τελοῦμε τὴν θεία Λειτουργία, «εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», βιώνουμε τὸ μυστήριο τῆς ἐμφανείας τοῦ Θεοῦ, καὶ ταπεινῶς παρακαλοῦμε μετὰ τοῦ ὑμνογράφου:

«Καὶ γενέσθω μοι, Κύριε, τὰ ἅγια ταῦτα Μυστήρια εἰς ἴασιν καὶ κάθαρσιν καὶ φωτισμόν, καὶ φυλακτήριον καὶ σωτηρίαν καὶ ἁγιασμὸν ψυχῆς καὶ σώματος… καὶ εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου».

Ἡ Ἱερὰ Μονή μας θεωροῦσα τὴν μεγίστη ὠφέλεια ἐκ τῆς τελέσεως τοῦ ἱεροῦ Σαρανταλειτούργου κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἱερᾶς νηστείας, καὶ τὴν πρόθυμο ἀνταπόκρισίν σας, θὰ τελέσει καὶ ἐφέτος τὸ ἱερὸ Σαρανταλείτουργο. Ἐὰν ἐπιθυ­μεῖτε, ἀναγράψατε τὰ ὀνόματα ζώντων καὶ κεκοιμημένων σας, καὶ ἀποστείλατέ μας.

Δεχθεῖτε τὰς θερμὰς εὐχάς μας, διὰ καλὴν ἁγίαν Τεσσαρακοστήν, καλὴν ὑγείαν καὶ πλουσίαν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας ἐφ᾿ ὑμᾶς.

Μετὰ τιμῆς καὶ πατρικῶν εὐχῶν.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος

Ἀρχιμ. Ἀλέξιος