Θυμίαμα βυζαντινό
20/11/2020
Δωρεές
21/11/2020

Θυμίαμα σπάρτα

1,0025,00

Θυμίαμα σπάρτα

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: ,

Τό θυμίαμα παράγεται χειροποίητα μέ βάση τίς παραδοσιακές Ἁγιορείτικες συνταγές. Προκύπτει ἀπό τήν ἀναμίξη τριμμένου λιβανιοῦ (πρώτη ὕλη) μέ ἄρωμα λιβανοποιΐας καί σκόνη μαγνησίας.   Εἶναι ἐξαιρετικῆς ποιότητας μέ μεγάλη ποικιλία καί πλούσια ἀρώματα πού διαρκοῦν κατά τήν καύση.

Τό θυμίαμα ἐν πρώτοις συμβολίζει τήν προσευχή, πού ἀνεβαίνει πρός τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Σου. . .» Εἶναι ἡ ὁρμή τῆς ψυχῆς πρός τά ἄνω. Καί ταυτόχρονα συμβολίζει καί τήν ζέουσα ἐπιθυμία μας νά γίνει ἡ προσευχή μας δεκτή «εἰς όσμήν εὐωδίας πνευματικῆς». Γι᾿ αὐτό καί ὅταν προσευχόμαστε εἴτε στόν ναό εἴτε στο σπίτι, καλόν εἶναι  ἡ προσευχή μας νά συνοδεύεται ἀπό θυμίαμα.

Συμβολίζει ἀκόμη τίς γλῶσσες πυρός τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ὅταν ὁ Κύριος ἐξαπέστειλε στούς Μαθητές Του τό Πανάγιό Του Πνεῦμα «ἔν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Στήν εὐχή πού λέγει ὁ ἱερεύς, ὅταν εὐλογεῖ τό θυμίαμα στήν Πρόθεση, ἀναφέρει «Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν Χριστέ ὁ Θεός εἰς ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς, ὅ προσδεξάμενος εἰς τό ὑπερουράνιόν Σου θυσιαστήριον, ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τήν χάριν τοῦ Παναγίου Σου Πνεύματος». Μέ τό θυμίαμα δηλ. ζητοῦμε ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς στείλει τήν ἁγιοπνευματική Του χάρι. Γι᾿ αὐτό καί οἱ πιστοί, ὅταν τούς θυμιάζει ὁ Ἱερεύς, κλίνουν ἐλαφρῶς τήν κεφαλή σέ δεῖγμα ἀποδοχῆς τῆς χάριτος αὐτῆς. Ὁ Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς τήν σημασίαν τοῦ θυμιάματος : «Δηλοῖ τήν ἀπ’ οὐρανοῦ χάριν καί δωρεάν ἐκχυθεῖσαν τῷ κόσμῳ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εὐωδίαν τοῦ Πνεύματος καί πάλιν εἰς τόν οὐρανόν δι᾿ αὐτοῦ ἀναχθεῖσαν».
Τό εὐχάριστο συναίσθημα, πού δημιουργεῖται ἀπό τό ἄρωμα τοῦ θυμιάματος σέ ὅλο τό χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, σημαίνει τήν πλήρωση τῆς καρδιᾶς μας ἀπό τή θεία εὐαρέστηση, πού εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Θεό. Κάθε πιστός μετατρέπεται σέ «εὐωδίαν Χριστοῦ».

Βάρος Μ/Δ
gr

15gr, 50gr, 150gr, 500gr