ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ἉΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2023
26/02/2023
Ἅγιον Πάσχα 2023
13/04/2023
ἉΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2023
26/02/2023
Ἅγιον Πάσχα 2023
13/04/2023

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 

Μετέχοντες στὴν βαθειὰ θλίψι τῶν συνανθρώπων μας, ποὺ ἔχασαν ἀγαπητὰ καὶ προσφιλῆ πρόσωπα στὸ τραγικὸ συμβὰν τῶν Τεμπῶν, προσευχόμεθα στὸν Κύριο νὰ στηρίξει καὶ παρηγορήσει τοὺς βαρέως πληγέντας ἀδελφούς μας ἐκ τῆς ἀπροβλέπτου ταύτης συμφορᾶς, καὶ ἀναπαύσει τὶς μαρτυρικὲς ψυχὲς τῶν θυμάτων εἰς τὴν Βασιλεία Του τὴν ἐπουράνιο.

Εἶναι ἀληθῶς ἀβάστακτος ὁ πόνος τοῦ χωρισμοῦ ἐκ τῶν ἀνθρώπων μας, ὅταν μάλιστα εἶναι αἰφνίδιος καὶ βίαιος! Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μέσῳ τῆς πίστεως εἰς τὴν αἰώνιο ζωή, μᾶς φανερώνει μία ἄλλη ποιότητα ζωῆς καὶ μία νέα προοπτικὴ ἀντιμετωπίσεως τέτοιων ὁδυνηρῶν συμβάντων στὴν ζωή μας. Αὐτὴ ἡ προοπτικὴ μᾶς χαρίζει τὴν ἐλπίδα τῆς συναντήσεως μετὰ τῶν προσφιλῶν ἀνθρώπων μας εἰς τόπο καὶ κατάστασι ὅπου «οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός», ἀλλὰ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι.

Ἐμεῖς, ἀδελφοί μας, σωματικῶς μακρόθεν εὑρισκόμενοι, εἴμαστε ὅμως πλησίον σας καὶ προσευχόμεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πολυποθήτων σας παιδιῶν, συζύγων, συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς δίδει στηριγμὸ καὶ παράκλησι στὶς δεινῶς δοκιμαζόμενες οἰκογένειές σας. Ἱκετεύουμε τὴν Παναγία  μας, ποὺ καὶ αὐτὴ πόνεσε ἀνθρωπίνως μὲ τὴν ἄδικο σταύρωσι τοῦ Κυρίου, νὰ ἔλθει ἀρωγὸς στὶς κατάσκιες ἀπὸ τὸν πόνο ψυχές σας καὶ νὰ σᾶς χαρίζει τὴν θεία παράκλησι.

Καλὸν Παράδεισο στοὺς βιαίως ἁρπαγέντας ἀδελφούς μας! Δύναμι, ὑπομονὴ καὶ παρηγορία σὲ ὅλους τοὺς βαρυπενθοῦντας δεινῶς ἀδελφούς μας!