15.02.2021 Πανήγυρις Παναγίας Κεχαριτωμένης

25.01.2021 Ἑορτασμός τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος στό Ἱερό Μετόχι τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων
25/01/2021
21.02.2021 Εἰς τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου
21/02/2021

1 of 3
- +

Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, ἡ Ἱερὰ Μονή μας πανηγυρίζει ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης. Ἡ ἁγία αὐτὴ εἰκόνα εἶναι ἠ τρίτη κατὰ σειρὰ Θαυματουργὸς εἰκόνα ποὺ θησαυρίζεται καὶ προστατεύει τὴν Ἱερὰ Μονή μας.

Στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ σὲ περίτεχνο ξυλόγλυπτο προσκηνυτάριο βρίσκεται ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, ἡ ὁποῖα χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 13ο αἰῶνα. Οἱ πατέρες τῆς Μονῆς τὴν τοποθέτησαν στὸ σύνθρονο ἀπὸ ἰδαίτερη εὐλάβεια καὶ σεβασμὸ γιὰ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ τελοῦνται ἀπὸ τὴ Χάρη της.

Ἡ Παναγία κρατᾶ στὴν ἀγκαλιά της τὸν Χριστό, εἰκονιζόμενο ἀπὸ τὴν πλάτη νὰ παίζει μὲ τὴ Μητέρα Του χαϊδεύοντας μὲ τὸ δεξί Του χέρι τὸ πρόσωπό της. Ἡ Παναγία ἀσπάζεται τρυφερὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἐκδηλώνουσα τὴ μητρική της στοργή, καὶ κρατάει μὲ τὸ ἕνα της χέρι τὸ πόδι Του, καὶ μὲ τὸ ἄλλο κλειστὸ εἰλητάριο. 

Στὸ χρυσὸ βάθος τῆς εἰκόνος ἀναγράφονται οἱ συντομογραφίες «Μ(Η)ΤΗΡ Θ(ΕΟ)Υ» καὶ ἡ ἐπιγραφὴ «Η ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ». Ἡ ἀντίθεση ἀνάμεσα στὴ ζωηρὴ στάση τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴ μελαγχολικὴ ἔκφραση τῆς Παναγίας παραπέμπει στὸ μελλοντικὸ Πάθος τοῦ Κυρίου. 

Ἀφ᾿ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μεταφέρεται ἡ Θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Κεχαριτωμένης ἀπὸ τὸ ἱερὸ Βῆμα στὸν Κυρίως Ναό, τοποθετεῖται σὲ εὐτρεπισμένο προσκηνυτάριο πρὸς προσκήνυση καὶ ἁγιασμὸ τῶν Πατέρων καὶ τῶν προσκηνυτῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ παραμένει ἐκεῖ μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς. Τελεῖται ὁλονύκτιος Ἀγρυπνία, χοροστατοῦντος τοῦ  Καθηγουμένου  καὶ τὴν πρωΐα ἱερὸ Συλλείτουργο.

Ἐφέτος, ἐν μέσῳ πανδημίας, ἡ ἱερὰ Ἀδελφότης τῆς τοῦ Ξενοφῶντος Μονῆς ἑορτάσαμε τῆς Θεομήτορος τὴν τιμία ἑορτὴ ἐκζητοῦντες τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἐπὶ πᾶσαν τὴν κτίση καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ δεινὴ μάστιγα τῆς ἐνσκυψάσης πανδημίας.  Μὲ ἰδιαίτερη κατάνυξη προσπέσαμε πρὸ τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Κεχαριτωμένης ἀναφωνοῦντες ἐκ ψυχῆς «τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν ἡμῶν εἰς Σὲ ἀνατιθέμεθα, Μήτερ τοῦ Θεοῦ φύλαξον ἡμᾶς ὑπὸ τὴν σκέπην Σου καὶ λύτρωσαι τὸν λαόν Σου ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως». Ἀμήν!