ΔΩΡΕΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

Τὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι κυρίως πνευματικὸ καὶ ποιμαντικό, γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν καὶ τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ὅμως, μέσα στὴν μέριμνα καὶ ἀποστολή της, ἐντάσσεται καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὴν διαβίωση τῶν ἐνασκουμένων πατέρων καὶ πολυπληθῶν προσκυνητῶν, ἡ συντήρηση καὶ ἀνάπτυξη τοῦ μεγάλου Μοναστηριακοῦ συγκροτήματος, ἡ δημιουργία πολιτισμοῦ καὶ ἀνάπτυξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδοσιακῶν τεχνῶν πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ σὲ ἀδυνάτους καὶ χρείαν ἔχοντες ἀδελφούς μας, καὶ τόσοι ἄλλοι μικρότεροι σκοποί. Στὴν ὑπερχιλιετῆ ζωὴ τῆς Μονῆς, οὐσιαστικὴ ὑπάρχει ἡ προσφορὰ καὶ ἡ συμβολὴ «τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, εὐεργετῶν καὶ δωρητῶν Αὐτῆς», ἐπω-νύμων καὶ ἀνωνύμων, ποὺ συνέβαλαν καὶ συμβάλλουν μὲ τὴν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη τους καὶ καταθέτοντες τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυσή τους. Μὲ τὸ «δίλεπτο τῆς χήρας» τοῦ Εὐαγγελίου μέχρι τὶς γενναῖες χορηγίες τῶν μεγάλων κτιτόρων καὶ ἀνακαινιστῶν, ὅλοι συμβάλλετε στὴν συνέχιση καὶ ἐπιτέλεση τοῦ ὑψηλοῦ προ-ορισμοῦ καὶ ἀποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς· γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ λειτουργεῖ πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρία τοῦ κόσμου.


«Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγιείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ... καὶ πάντων τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν». Ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ ἡ προσευχὴ εἶναι πρωταρχικὴ «ἐργασία», σκοπὸς καὶ εὐθύνη μέσα στὴν ζωὴ τοῦ Μοναχοῦ καὶ σύνολης τῆς Μοναστηριακῆς Ἀδελφότητος. Κάθε Μοναχὸς προσεύχεται στὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους, ἀτομικῶς, στὸ ταμεῖο τῆς ψυχῆς του καὶ στὸ Κελλίο του, ἀλλὰ καὶ συλλογικῶς στὸ Καθολικό, στὸν κεντρικὸ Ναὸ τῆς Μονῆς. Προσεύχεται γιὰ νὰ λάβει τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν του καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, «ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης, ὑπὲρ τῆς ἁγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας γίνεται, σὲ κάθε Ἀκολουθία (Ἑσπερινό, Ὄρθρο, Θεία Λειτουργία, Παράκληση, Ἁγιασμό) «ὑπὲρ πάντων τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν», ὑπὲρ αὐτῶν ποὺ μᾶς παρακαλοῦν καὶ μᾶς ἐντέλλονται νὰ προσευχόμαστε γιὰ τὴν σωτηρία τους. Ἡ φιλάδελφη ἀγάπη, μᾶς ἑνώνει ὅλους κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τοῦ ἁγίου Ναοῦ, καὶ προσευχόμαστε ὄχι μόνον γιὰ τοὺς παρόντες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ, σὲ ὅλο τὸν σύμπαντα κόσμο εὑρισκομένους ἀδελφούς μας, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τῶν προσευχῶν μας καὶ τῆς θείας βοηθείας καὶ ἐπισκέψεως.


Μπορείτε να συμπληρώσετε τα ονόματα που θέλετε να μνημονευθούν κανοντας μια Δωρεά.


Μπορείτε να κάνετε μια Δωρεά.


ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

Τὰ προϊόντα παραγωγῆς τῆς Ἀδελφότητός μας εἶναι ἁγνὲς δημιουργίες τῶν παραδοσιακῶν διακονημάτων καὶ τοῦ φιλοτίμου κόπου τῶν ἀδελφῶν.

Ἐνδεικτικῶς διακρίνουμε:

-Λάδι, βότανα, κρασί, μέλι κα.

Εἶναι ἁγνὰ προϊόντα τῆς Ἁγιορειτικῆς φύσεως. Παράγονται στὰ ἀγροκτήματα τῆς Μοναστηριακῆς μας περιοχῆς, ἀπὸ ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς μας, μὲ ἁγνὲς μεθόδους, χωρὶς χημικὰ πρόσθετα. Μὲ μόνο αὐθεντικὸ κριτήριο τὴν Ἁγιορειτικὴ παράδοση καὶ καθαρότητα.

-Λουκούμια, γλυκίσματα...

Εἶναι ἁγνὰ προϊόντα ποὺ παρασκευάζονται ἀπὸ ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς μας, μὲ τὴν ἁπλή, παραδοσιακὴ Ἁγιορειτικὴ συνταγή.

-Λαμπάδες, ἀλοιφές, ...

Εἶναι δημιουργίες τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς μας. Κατασκευάζονται μὲ ὑπομονή, ἀκρίβεια καὶ συνέπεια, ἔχοντας βάση μία ἁπλή, ἁγνὴ συνταγή, ἐξακριβωμένη ἀπὸ τὴν παράδοση, τὴν πρακτικὴ καὶ ἐμπειρογνώμονες εἰδικοὺς μελετητές.

-Ἐργόχειρα (κομποσχοίνια, σταυροί, κα.)