15.10.2023 Πανήγυρις Παναγίας Οδηγητρίας

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸ Μετόχι τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος στὴν Ἀθήνα
13/05/2023
Ἱερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων 2023
24/10/2023
Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸ Μετόχι τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος στὴν Ἀθήνα
13/05/2023
Ἱερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων 2023
24/10/2023

Μὲ ἰδιαιτέρα λαμπρότητα ἑόρτασε καὶ ἐφέτος ἡ Ἱερὰ Μονή μας τὴν Σύναξη τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας.

Τῆς λαμπρᾶς Παννυχίδος προεξῆρξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης κ.κ. Ἰωακείμ.

Τὴν πρωίαν ἐτελέσθη Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία, συμμετεχόντων τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Ἀρχιμ. Γαβριήλ, τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας,  Ἀρχιμ. Ἀλεξίου, καὶ πλειάδος Ἁγιορειτῶν ἱερομονάχων καὶ ἱερέων.

Στὴν Ἱερά πανήγυρη, τοὺς  ὕμνους ἀπέδωσαν μὲ ὑπέροχη μελωδία οἱ χοροὶ τῶν ἱεροψαλτῶν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου, στὸν δεξιὸ χορό, καὶ ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱ.Καλύβης Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίας Ἄννης (τοῦ Γέροντος Ἰωάννου ἱερομ.) στὸν ἀριστερὸ χορό.

Ἀκολούθησε Τράπεζα καὶ τὸ εἰθισμένον κέρασμα εἰς τὸ Συνοδικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου τόσον ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιερεύς, ὅσον καὶ οἱ ἅγιοι Καθηγούμενοι, ἀνεφέρθησαν εἰς τὰ θαυμάσια τῆς Θεομήτορος καὶ ἐστήριξαν μὲ λόγους πατρικοὺς καὶ πνευματικοὺς τὸν λαὸ ποὺ προσέτρεξε νὰ τιμήσει τὴν ἑορτή.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΜ. ΑΛΕΞΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ

2.10.2023

 

Σεβασμιώτατε ἅγιε Προύσης,

Σεβαστοὶ ἅγιοι Καθηγούμενοι τῶν περιπύστων Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Βατοπεδίου κ.κ. Ἐφραίμ, καὶ τοῦ Παντοκράτορος κ.κ. Γαβριήλ.

Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ προσκυνηταί.

Σήμερον ἡ χάρις τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Ὁδηγητρίας, ἅπαντας ἡμᾶς συνήγαγε εἰς τὰ σκηνώματα τοῦ Ἀριστέως τῆς πίστεώς μας Μεγα­λά­θλου Ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, ἵνα ἄσωμεν ὕμνους, δεήσεις καὶ δοξολο­γίας, ἅμα δὲ καὶ παννύχιο εὐχαριστία εἰς τὴν Θεοδόξαστο καὶ Ἀειμακάριστο Μητέρα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πάντων ἡμῶν, διὰ τὰς μεγίστας εὐεργεσίας ποὺ παρέχει εἰς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους δούλους Της.

Παρέστη ἡ Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν σήμερον ἐν μέσῳ ἡμῶν. Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος τῆς ἁγίας μορφῆς Της, κατηύγασε τὸ ἱερὸ Καθολικὸ τῆς Μετανοίας ἡμῶν ἐκ τῆς χαριτοβρύτου καὶ θαυμαστῆς Εἰκόνος Της, εὔφρανε τὰς καρδίας καὶ ἐπλήρωσε τὰς διανοίας μας ἱερῶν λογισμῶν ἀγάπης, τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν παναμώμητο Θεομήτορα.

Προσκυνοῦντες τὸ ἱερὸ τῆς ἀνθρωπότητος καύχημα, «δι᾿ ἧς ἡμεῖς ἐθεώθημεν καὶ τοῦ θανάτου ἐλυτρώθημεν», ἀσπαζόμενοι τὴν πάνσεπτο ἁγία Εἰκόνα τῆς Ὁδηγητρίας καὶ καταθέτοντας ἐνώπιόν Της τὰς τῶν καρδιῶν ἡμῶν ἀναφορὰς καὶ αἰτήσεις, λαμβάνουμε δωρήματα ζωῆς αἰωνίου.

Αὕτη «ἡ προορισθεῖσα ἀπὸ γενεῶν ἀρχαίων, Μήτηρ καὶ Παρθένος, καὶ δοχεῖον Θεοῦ» κατασταθεῖσα, ἐχάρισε εἰς τὴν κτίσι ὅλη τὸν Σωτῆρα καὶ λυτρωτὴ τοῦ κόσμου. Ἄνοιξε τὰς πυλας τοῦ Παραδείσου καὶ ἀνεδείχθη ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς Οὐρανόν. Κατέστη τὸ ἀκατάβλητο τῶν πιστῶν ἀμυντήριο ἐναντίον τῶν προσβολῶν τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν. Διαλύει τὸ σκότος τῆς συγχρόνου ἀθεΐας μὲ τὸ ὑπέρλαμπρο τῆς ἁγνείας Της φῶς καὶ ὁδηγεῖ εἰς τὴν Θεογνωσία τοὺς ἐλπίζοντας εἰς Αὐτήν.

Καὶ ἡμεῖς, οἱ ἐν Κυρίῳ Μονάζοντες ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ τῆς Θεοτόκου λειμῶνι, διηγούμεθα τὰ ἄπειρα τῆς Θεομήτορος θαυμάσια, τὴν μητρική Της παρρησία καὶ προστασία, τὴν ἰαματική Της δύναμι καὶ ἀρωγή, τὴν ἀκοί­μητο πρὸς Θεὸν μεσιτεία Της, τὴν ἱερά Της παραμυθία ποὺ παρέχει εἰς τὰ τέκνα Της τὰ ἐπικαλούμενα τὸ σεπτὸ Ὄνομά Της· «Ὦ Θεόπαις Δέσποινα! ὥσπερ συνήγαγες ἡμᾶς, διὰ τῆς παραδόξου θαυματουργίας τῆς σε­πτῆς σου Εἰκόνος, οὕτω καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ἀξίωσον, ὁμοφώνως δοξάζειν σε»!

Εὐλογοῦμε τὸν πανοικτίρμονα καὶ Δωρεοδότη Θεὸν διὰ τοὺς πολλοὺς οἰκτιρμούς Του καὶ τὰ ἄπειρα τῆς πατρικῆς ἀγάπης δῶρα τὰ ὁποῖα ἐπιδαψιλεύει εἰς τὰ εὐτελῆ τέκνα Του. Καὶ τὸ πλέον ἱερὸ δῶρο τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ἡ παρουσία τῆς Παναγίας Μητρός Του εἰς τὴν πορεία τὴν ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ καὶ συνόλου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος. Ἡμεῖς δέ, οἱ τοῦ Ξενοφῶντος οἰκισταὶ εὐγνωμονοῦμε ἐξαιρέτως τὸν παντευεργέτην καὶ Σωτῆρα Θεὸν διὰ τὴν δωρεὰν τῆς ἐλεύσεως ἐνταῦθα τῆς θαυματοβρύτου Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας.

Εὐχαριστίας προσφέρομεν εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπο­λίτην Προύσης κ.κ. Ἰωακείμ, ὅστις ἔσπευσε προθύμως ἵνα συνεορτάσῃ μεθ᾿ ἡμῶν. Εὐγνωμονοῦμεν Ὑμᾶς, Ἱερώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, διὰ τὴν τιμητικὴ χοροστασία εἰς τὴν ἑόρτιο ταύτη ἱερὰ Σύναξι καὶ Πανήγυρι. Μᾶς ἐχαρίσατε τὴν μέθεξι τῶν θείων Μυστηρίων, τὴν γλυκύτητα τῆς ἐν Χριστῷ κοι­νω­νίας, τὴν λαμπρὰ μυσταγωγία τῆς διηνεκοῦς λατρείας, τὴν χαρὰ τῆς μεθ᾿ Ὑμῶν ἀναστροφῆς.

Ἐπὶ τούτοις, εὐσεβάστως παρακαλοῦμεν Ὑμᾶς, Δέσποτα, ὅπως μεταφέρητε εἰς τὸν Παναγιώτατον ἡμῶν Αὐθέντην καὶ Δεσπότην, τὸν Οἰκουμενικὸν Πα­τριάρχην ἡμῶν κ.κ. Βαρθολομαῖον, τὸν βαθύτατό μας σεβασμὸ καὶ τὰς θερμὰς εὐχαριστίας ἡμῶν διὰ τὰς πλουσίας πατρικὰς εὐχάς καὶ εὐλογίας.

Τὸν σεβαστὸ ἅγιο Καθηγούμενο τῆς γεραρᾶς Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου καὶ τοὺς εὐλαβεστάτους Βατοπεδινοὺς πατέρας, οἵτινες ἐμελώδησαν τὰ μεγαλεῖα τῆς Θεοτόκου, θερμῶς εὐχαριστοῦμε, εὐχόμενοι φιλα­δέλφως ὅπως ἡ Κυρία Θεοτόκος ἡ Ὁδηγήτρια καθοδηγῇ εἰς τὸν Μοναχικὸ δόλιχο.

Ὡσαύτως, εὐχαριστοῦμε τὸν ἅγιον Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας τοῦ Παντοκράτορος Μονῆς, διὰ τὴν τιμητική  παράστασι.

Τοὺς κοσμήσαντας τὸν ἀριστερὸ χορὸ πατέρας καὶ ἀδελφοὺς τῆς Ἱερᾶς Καλύβης Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίας Ἄννης, τοῦ Γέροντος Ἰωάννου ἱερομονάχου, θερμῶς εὐχαριστοῦμε διὰ τὴν συμμετοχὴ των. Ἅπαντας τοὺς σεβαστοὺς πατέρας, ἀξιοτίμους ἐκπροσώπους τῶν λοιπῶν ἀρχῶν τοῦ Ἱεροῦ Τόπου καὶ τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὰς καὶ ἐκλεκτοὺς φίλους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδίας.

Ἐπιτρέψατέ μου, Σεβασμιώτατε ἅγιε Προύσης, ὅπως υἱϊκῶς εὐχηθῶ κατὰ τὴν ἐπίσημο ταύτη ὥρα ἵνα μακροημερεύητε, ὑγιαίνητε καὶ ἡ διακονία Ὑμῶν ἐν τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ εἶναι πλουσία, καρποφόρος καὶ θεάρεστος.

Καὶ εἰς ὅλην τὴν σεπτὴ ὁμήγυρι ταύτην, εὐχόμεθα: Ἔτη πολλὰ καὶ σωτήρια διὰ πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγητρίας, διὰ τὸν μεθ᾿ ὑμῶν ἑορτασμὸ τῆς Θεομητορικῆς θαυματουργίας ἀλλὰ καὶ διότι ἡ σεβασμία ἡμῶν Μονὴ διαφυλάττει ἐπὶ ἔτη μακρὰ τὴν πάνσεπτο Εἰκόνα Της.