Ξυλoυργείο


Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, ἐπάνω ἀπὸ τριακονταετία, λειτουργεῖ ξυλουργικὸ ἐργαστήριο ὑπὸ τὴν καθοδήγηση καὶ μὲ ἐργασία ἀδελφῶν αὐτῆς ἀλλὰ καὶ λαϊκῶν ἐργαζομένων, ποὺ ἀναλαμβάνει παραγγελίες ποικίλων ξυλοκατασκευῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ξυλογλύπτων, γιὰ τὶς ἀνάγκες Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν.

Στὴν ξυλουργικὴ παραγωγή μας, ἐνδεικτικῶς συμπεριλαμβάνονται: - ξυλόγλυπτα τέμπλα, προσκυνητάρια, ἀναλόγια, παγκάρια - στασίδια, σύνθρονα, καθίσματα, πολυθρόνες - γραφεῖα, καθίσματα, ἑρμάρια κ.ἄ. ἔπιπλα - περίτεχνες ὀροφές, κουφώματα, διακοσμήσεις.

Μεταξὺ δὲ τῶν παραγγελιῶν ποὺ ὑλοποιήθηκαν εἶναι: βιβλιοθήκη Μονῆς Σινᾶ, τέμπλα σὲ Ναοὺς Ἁλμυροῦ, Νεοχωρακίου, στασίδια καὶ καθίσματα Ναῶν.Ἡ ξυλεία ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὶς κατασκευές μας εἶναι κατ᾿ ἐξοχὴν Ἁγιορειτικὴ καστανιά καὶ δρύς, ἢ καὶ κατὰ τὴν προτίμηση τοῦ παραγγελιοδότου, ἡ δὲ ξυλογλυπτικὴ κατεργασία τῶν ἀνωτέρω κατασκευῶν εἶναι ἐξολοκλήρου χειροποίητη καὶ κατὰ τὴν παραδοσιακὴ καὶ Ἁγιορειτικὴ τεχνοτροπία.

Στὸ ἀρχεῖο τοῦ ξυλουργείου, ὑπάρχει μεγάλη ποικιλία κατασκευῶν, θεμάτων, διακοσμητικῶν καὶ ἄλλων μοτίβων, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα καὶ κατὰ τὴν προτίμηση τοῦ παραγγελιοδότου, συντάσσεται εἰδικὴ προμελέτη – προσχέδιο. Ἡ Μοναστηριακὴ ἀντίληψι καὶ εὐαισθησία, στὸ θέμα τοῦ ἐξωρραϊσμοῦ τῶν Ναῶν, καὶ ἡ καλὴ συνεργασία, συμβάλουν εἰς τὸ κατὰ τὸ δυνατὸν καλλίτερο αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα, πρὸς δόξαν Θεοῦ. Εἴμαστε στὴν διάθεσή σας γιὰ περαιτέρω διευκρινήσεις, προτάσεις καὶ λύσεις σὲ ἐνδεχόμενες ἀνάγκες καὶ παραγγελίες τοῦ Ἱ. Ναοῦ σας.