DSC 2238 1
20.12.2023 Ἑόρτιο μήνυμα Χριστουγέννων
20/12/2023
IMG 3420
Ἅγιον Πάσχα 2024
03/05/2024
DSC 2238 1
20.12.2023 Ἑόρτιο μήνυμα Χριστουγέννων
20/12/2023
IMG 3420
Ἅγιον Πάσχα 2024
03/05/2024

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Μάρτιος 2024

ὑπὸ Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος

Ἀρχιμ. Ἀλεξίου

 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί.

Μᾶς ἀνοίγει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Φιλάνθρωπος Κύ­ριός μας, τῆς εὐ­σπλαγχνίας τὴν πύλη, τὸ πνευματικὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἡ Ἐκκλησία μας σὰν φιλόστοργη μητέρα, προσκαλεῖ τὰ παιδιά της τὴν περίοδο αὐτή, νὰ γευ­θοῦμε τοὺς γλυκεῖς καρποὺς τῆς ἐν Πνεύματι ζωῆς· νὰ δεχθοῦμε μὲ χαρὰ τὴν πάλη ἐναντίον τῶν παθῶν μας καὶ μὲ τὴν νηστεία καὶ τὴν ἐγκράτεια, διὰ τῆς μετανοίας, νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἁγι­α­στικὴ καὶ Μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστὴ εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ, μιὰ εὐκαιρία γιὰ ἀλλαγή, γιὰ ἀνα­νέ­ωσι, γιὰ ἐμβάθυνσι καὶ αὐτοκριτική, γιὰ λύτρωσι ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν παθῶν μας, ποὺ μᾶς ἀκι­νη­το­ποι­οῦν στὴν πορεία μας πρὸς τὸν Θεό, γιὰ μετάνοια ποὺ μᾶς ἀνάγει καὶ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Οὐράνιο Πατέρα μας.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ κατανοήσουμε, πὼς ὁ σκο­πὸς τῆς Με­γά­λης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ κάθαρσι τῆς καρδιᾶς μας, ὥστε νὰ μπο­ρεῖ νὰ ἀνοιχ­τεῖ στὶς παροχὲς τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀνακαλύψει τὴν κρυμμένη «δίψα καὶ πεῖνα» γιὰ ἐπι­κοι­νω­νία μὲ τὸν Θεό, νὰ χαρεῖ τὴν ἐμ­πει­ρία τῆς ἐπιστροφῆς στὸν Πατέρα μὲ τὴν χάρι τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς με­τα­νοίας.

Τὸ πνεῦμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μὲ τὶς ποικίλες ἐναλλαγὲς στὴν λειτουργικὴ ζωὴ αὐτῆς τῆς περιόδου, δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μᾶς κάνει νὰ δοῦμε καὶ νὰ βιώσουμε τὴν «χαρμολύπη» ποὺ εἶναι τὸ ἀληθινὸ μήνυμα τῆς Ἁγίας Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς!

Μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ πὼς προσεγγίζοντας τὶς ἀκολουθίες, τοὺς ὕμνους, τὰ ἀναγνώσματα, τὶς λειτουργικὲς Συνάξεις καὶ ὅλα τὰ τελούμενα τὴν περίοδο αὐτή, σα­φῶς ὁδηγούμεθα στὴν κατάνυξι τῆς ψυχῆς μας, διότι, μέσα σ᾿ ὅλη αὐτὴ τὴν κα­τα­νυ­κτικὴ ἀτμόσφαιρα, ἀνα­κα­λύ­πτουμε «τὸ ἄνθος τῆς μετανοίας», ποὺ μᾶς ἐξα­γνί­ζει ἀπὸ κάθε μολυσμὸ καὶ μᾶς ὁδη­γεῖ στὸν Φωτοδότη Φιλάνθρωπο Κύριο, ὁ Ὁποῖος γεμίζει τὶς ψυχές μας ἀπὸ χαρὰ καὶ δοξολογία.

Αὐτὸν τὸν ἱερὸ σκοπὸ μᾶς προβάλλουν καθημερινὰ οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες  τῆς περιόδου: «Ἀρχὴ κατανύξεως καὶ με­τα­νοίας, κακῶν ἀλλοτρίωσις, καὶ παθῶν ἐγκράτεια, διὸ σπουδάσωμεν, ἀπο­κο­πὴν τῶν πο­νη­ρῶν ἔργων ποιήσασθαι».

Ἡ πάλη κατὰ τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἁμαρ­τίας ἀπαιτεῖ αὐτογνωσία, ἀπόρριψι τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἄσκησι τῶν ἀρετῶν. Τοιουτοτρόπως, ἐξαγνιζόμενοι μὲ τοὺς καρποὺς τῆς μετανοίας, προσεγγίζουμε εὐφροσύνως τῆς Ἀναστασίμου χαρᾶς καὶ εἰρήνης!

Ἀνάγκη, λοιπὸν, ἐσω­τε­ρι­κῆς καθάρσεως ποὺ ἀσφαλῶς παρέχετε παρὰ τοῦ δωρεοδότου Κυρίου ἡμῶν διὰ τῆς προσευχῆς, νηστείας, μετανοίας, ἐλεημοσύνης καί ἀγάπης!

Ὅλα τὰ πονηρὰ καὶ ἀσεβῆ, ποὺ ἡ τραγικὴ ἐποχὴ μας τὰ υἱοθετεῖ καὶ προβάλλει ὡς δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀποβλέπουν τελικῶς στὴν ἀποστασιοποίησί μας ἀπὸ τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ ἁγνὲς παραδόσεις τοῦ γένους μας, ποὺ συγκρατοῦν αἰῶνες τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ σὲ μία φυσικὴ ἰσορροπία.

Ἀξιοποιώντας τὶς πνευματικὲς εὐκαιρίες, ποὺ μᾶς παρέχει ἡ Ἐκκλησία μας, προστατεύουμε ἑαυτοὺς ἀπὸ πλάνες, ποὺ θέλουν νὰ διχάσουν τὸν ψυχικὸ μας κόσμο.

Ἀδελφοὶ μου!

Ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι τὸ Ἅγιον Πάσχα, ἡ γῆ τῆς Ἐπαγγελίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ· εἶναι ἡ μετοχή μας στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ στὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ, εἶναι νὰ μᾶς ἀσφαλίσει στὴν, πρὸς τὸν Θεὸ, πορεία μας.

Ὁλοψύχως καὶ πατρικῶς εὔχομαι νὰ εἰσέλθουμε στὴν «καινὴ ζωὴ» τὴν ἐν Χριστῷ, ποὺ ἀποβλέπει στὴν κάθαρσι, τὸν ἁγιασμό, τὴν τελείωσι, τὴν κατὰ χάρι θέωσι ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸν τελικὸ προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου.

IMG 4012