07.01.2023 Χριστούγεννα στην Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος
07/01/2023
ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
14/03/2023
07.01.2023 Χριστούγεννα στην Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος
07/01/2023
ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
14/03/2023

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται…»

ὑπὸ Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος

Ἀρχιμ. Ἀλεξίου

 

Καὶ πάλι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ καὶ μᾶς εἰσάγει στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιὰ νὰ ἐργαστοῦμε νηστεύοντες, προσευχόμενοι καὶ ἀσκούμενοι τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν τοὺς καρπούς, καὶ νὰ ἐτοιμάσουμε ἑαυτοὺς γιὰ τὴν λαμπρὰ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως!

Ἡ ἀληθινὴ νηστεία δὲν εἶναι μόνον ἡ ἀποχὴ ἀπὸ διάφορες τροφές, ἀλλὰ κυρίως ἡ «τῶν παθῶν ἀλλοτρίωσις». Νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ψυχοφθόρα πάθη καὶ νὰ οἰκειωθοῦμε τῶν ἀρετῶν τὸ κάλλος ποὺ μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καθιστᾶ «συμπολίτην τῶν Ἁγίων καὶ οἰκεῖον τοῦ Θεοῦ»!

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τῆς ἁγίας αὐτῆς περιό­δου, νὰ καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, καὶ νὰ ποιήσουμε ἁγιωσύνη ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Μᾶς μυσταγωγεῖ ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστὴ μὲ τὶς κατανυκτικὲς ἀκολουθίες, τὶς προηγιασμένες θεῖες Λειτουργίες καὶ ὅλες τὶς λατρευτικές της εὐκαιρίες στὴν ἐν Πνεύματι ζωὴ τῆς μετανοίας, τῆς καθάρσεως καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ.

Ἐντείνει τὸν ζῆλο γιὰ μείζονες ἀγῶνες σ᾿τῆς προσευχῆς τὸ ἔργο, σ᾿τῆς ἐγκρατείας τὴν θέρμη, σ᾿τῆς μελέτης τὸν φωτισμό, σ᾿τῆς σιωπῆς τὴν ἰσχύν, σ᾿τῆς ἀγάπης τὴν ζέσι, σ᾿τῆς πίστεως τὴν ὁμολογία, σ᾿τῆς ὑπομονῆς τὴν ἐντέλεια.

Ἡ θεία μέθεξις καθίσταται ἡ ἀπολαβὴ τῶν καθημέραν ἀθλήσεων καὶ πιστοῦ οἰκονόμου τῶν θείων προσταγμάτων.

Ὅλο τὸ ὁδοιπορικὸ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν μᾶς καταλήγει στὸ θεῖο Πάθοςκαὶ στὴν ζωηφόρο Ἀνάστασι τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ποὺ δι᾿ ἄκραν ἀγαθότητα καὶ πλησμονὴ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν, ἔπαθε ἑκουσίως χαρίζοντας τὴν λύτρωσι τοῖς πιστοῖς καὶ διὰ τῆς Ἀναστάσεώς Του τὴν ἰδική μας Ἀνάστασι καὶ αἰώνια ζωή!

Στὶς χαλαιπὲς ἡμέρες ποὺ διερχόμεθα τὰ μηνύματα τῆς αἰωνίου ζωῆς λογίζονται παρωχημένα καὶ ἄλλων ἐποχῶν ἐπίκαιρα. Ἄλλοι ἀγῶνες προβάλλονται ἐνάντιοι τῶν πνευματικῶν, ποὺ ὑποβιβάζουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ὀμορφιά του τὴν πρωτόπλαστη, στὴν τραγικὴ χωρὶς Θεὸ προσωπικότητα.

Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ εἴμεθα ἀπὸ τοὺς βουλομένους νὰ ἀθλήσουμε στὸ ἱερὸ αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας μας στάδιο, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς ἐλπίδας τὸ φέγγος στοὺς καιροὺς αὐτοὺς τῆς κρίσεως τῶν αἰωνίων ἀξιῶν καὶ τῶν ἀδελφοκτόνων πολέμων.